عکس از پارک شین های(گومینام)
  گـــــیرم که باخته ام,.....


    اما کســـی جرات ندارد به من دست بزند,

     یا از صفحه بازی بیرون کند؛

      شوخی که نیست,

                  من “شـــــــــــــــــــــاه” شطرنجم