شکرن҉ـمکی☺ - عکس از پارک شین های(گومینام)


شکرن҉ـمکی☺

دنــیـــایــــِـِـِـــِـِـِـِـٍِ آدمــک های چــوبــــِـِــِـِــِـِـٍِ


                                                  عکس از پارک شین های(گومینام)
  گـــــیرم که باخته ام,.....


    اما کســـی جرات ندارد به من دست بزند,

     یا از صفحه بازی بیرون کند؛

      شوخی که نیست,

                  من “شـــــــــــــــــــــاه” شطرنجم
+ شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۲سـاعت 18:14تـوسط شکرنمکی|