☺شـــکــــر نمــــــــکـــــــِی☺


آرشیو ایمیل پروفایل صفحه اصلی

عکس از پارک شین های(گومینام)


                                                  عکس از پارک شین های(گومینام)
  گـــــیرم که باخته ام,.....


    اما کســـی جرات ندارد به من دست بزند,

     یا از صفحه بازی بیرون کند؛

      شوخی که نیست,

                  من “شـــــــــــــــــــــاه” شطرنجم

♥ شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۲ ساعت 18:14 توسط شکرنمکی: